ZÁŘÍ 2022 v Univerzitce

Září v Univerzitce je vždy měsícem adaptačním a aklimatizačním! Vítáme vždy mezi námi nové děti a z našich dříve mladších dětí se nyní stávají předškoláci a „tahouni“ kolektivu! Tomu všemu je přizpůsobený i výchovný a výukový program! Témata a tematické týdenní bloky jsou voleny v souvislosti se seznámením se s novým prostředí a promítají se nám tu i prvky měnící se přírody a pomalu přicházejícího podzimu! Externí výukové programy jsou vybírány tak, aby mohly být realizovány v budově školky! Terénní středy jsou v prvních měsících nového školního roku plánovány v okolí školky nebo tak, aby ani novým dětem nepřišly náročné. Děti se hned v prvním zářijovém týdnu mohou těšit na všechny kroužky a zájmové činnosti!

VÝUKOVÁ TÉMATA V ZÁŘÍ

V měsíci září 2022 byly všechny výukové a výchovné činnosti motivovány do následujících týdenních tematických bloků:

  1. AHOJ, KAMARÁDI!
  2. MÍSTO, KDE BYDLÍM
  3. TO JE MOJE RODINA
  4. POHÁDKY ZE ZAHRÁDKY

TÝDEN V UNIVERZITCE vychází z námi vypracovaného ročního plánu a nese své SAMOSTATNÉ VÝUKOVÉ TÉMA. Všechny činnosti jsou následně danému tématu přizpůsobovány, vše je dětem předáváno POMOCÍ MOTIVACE a HRY. Seznam výukových témat na celý rok naleznou rodiče na nástěnce v šatně Univerzitky.

ZAHAJUJEME OSMOU SEZÓNU!

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 jsme v Univerzitce zahájili OSMOU SEZÓNU! Na děti čekaly nejen usměvavé učitelky, ale i den plný zábavy, úsměvů a zážitků!

Zájmové činnosti a kroužky nad rámec programu

Kromě klasického DENNÍHO PROGRAMU pro předškolní vzdělávání nabízí Univerzitka i nadstandardní ZÁJMOVÉ ČINNOSTI a kroužky, které jsou nad rámec klasické výuky. Rodiče nemusí své děti vozit nikam jinam na kroužky, vše se realizuje v Univerzitce „pod jednou střechou!

Pokud někdo nadstandardní činnosti a kroužky nevyužívá, ničemu to nevadí! Všechny činnosti (hudební, pracovní, pohybové, …) si každé dítě v Univerzitce zažije denně během klasického dopoledního výukového programu!

Všechny zájmové a činnosti vždy v Univerzitce začínají hned V PRVNÍM ZÁŘIJOVÉM TÝDNU!

Logopedie v Univerzitce

Univerzitce s dětmi denně procvičujeme motoriku mluvidel a jazyka, pracujeme společně na rozvoji řečových dovedností, sluchové analýze a syntéze, popisu obrázku a zrakové diferenciaci. To vše je zařazeno do každodenního programu v rámci Ranního kruhu.

Vše je motivováno tématem daného týdne a vše probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Navíc je dětem nabízen každé pondělí v čase 11.00 – 12.00 hod. LOGOPEDICKÝ KROUŽEK, který všechny výše zmíněné činnosti prohlubuje a zdokonaluje. Děti se kroužku účastní po skupinkách, což umožňuje individuálnější a především efektivnější práci.

Děti jsou rozděleny vždy na polovinu, z nichž jedna procvičuje v rámci logopedie mluvní ústrojí a druhá se účastní GRAFOMOTORICKÝCH CVIČENÍ!

Logopedický, neboli řečový kroužek, nabízí několik druhů činností, jako např. rozmluvení se na volné nebo dané téma, popis obrázku, vyhledávání stejných obrázků, hledání odlišností, rozeznávání zvuků, motivovaná cvičení rozvíjející motoriku mluvidel a jazyka, dechová cvičení, diferenciace barev a jejich správné pojmenování a mnoho dalšího.

Logopedický kroužek slouží jako prevence a podpora, nejedná se o nápravu hlásek.

Každodenní grafomotorika

Každý den je v Univerzitce na programu v ranních spontánních činnostech GRAFOMOTORIKA! Procvičujeme prsty a jemnou motoriku pomocí básniček a her, trénujeme správný úchop PSACÍHO NÁČINÍ! Děti tak připravujeme k zápisu do prvních tříd a současně usnadňujeme následnou výuku psaní! Protože uvolněná ruka je základ!

Pondělní KERAMIKA

Po společné odpolední svačině všech dětí následuje každé pondělí od 15.00 hod. kroužek keramiky. Děti jsou rozděleny do dvou skupin a střídají se po týdnech ve výrobě keramických výrobků. Vše je zahrnuto v rámci školkovného, nic navíc se neplatí! Benefitem pro rodiče je navíc to, že nemusí své děti nikam na keramiku vozit a vše probíhá u nás ve školce.

Anglický jazyk

Každé úterý a čtvrtek dopoledne v časech 11.00 – 12.00 hod. se děti účastní půlhodinového bloku anglického jazyka. Výuka je rozdělena během hodiny na dvě části podle věku dětí.

Jedná se o prvotní seznámení se s cizím jazykem, poslech anglických pohádek, zpěv písní, osvojení základních slovíček.

Čtenářský kroužek

ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK v Univerzitce! Pro nespící děti každé úterý a čtvrtek po obědě! Jeho obsahem je četba knihy paní učitelkou, doprovodné úkoly na porozumění textu, seznámení se s pojmy jako ilustrace, autor a další.

Jóga V Univerzitce

Každé úterý je v Univerzitce od 15.00 hod. na programu zájmový kroužek JÓGY a relaxace.

Děti se seznamují se zásadami správného bráničního dýchání, osvojují si základní jógové a relaxační pozice, cvičením je provádí motivovaný příběh. Vše za poslechu relaxační hudby, v přítmí a za svitu voňavé svíčky.

Terénní středa ve Schreberových zahrádkách

Ve středu 8. 9. 2022 jsme se vydali v rámci TERÉNNÍ STŘEDY do Schreberových zahrádek, kde jsme strávili dopolední plné pohybu a sportovních her!

Medouškovo divadélko

Ve čtvrtek 8. 9. 2022 k nám do školky přijelo MEDOUŠKOVO DIVADÉLKO s loutkovým představením O PEJSKOVI A KOČIČCE!

SOLNÁ JESKYNĚ

I v letošním školním roce navštěvujeme pravidelně každý druhý pátek SOLNOU JESKYNI! Osmý ročník solné terapie je zahájený!

POBYT VENKU

Dopolední čas mezi 10.00 – 12.00 hod. je v Univerzitce určen pro POBYT VENKU! Během zářijových dnů je jeho obsahem např. práce s PODZIMNÍMI PODKLADY!

STRAVA v Univerzitce

Děti si před dopolední svačinou v jídelně samy nachystají židle, kelímky na vodu a samy se usadí na svá místa. Pro svačinu si chodí postupně podle stolů, u kterých sedí, na talíř si samostatně přichystají vše k jídlu (pečivo, pomazánka, šunka, sýr, ovoce, zelenina, …) a po jídle si také vše samy uklízí.

Po svačině a po hygieně se děti připravují v šatně na pobyt venku.

Univerzitce jsou děti během stolování vedeny k samostatnosti a odpovědnosti. Vše je pro ně přirozené a např. úklid prázdného talíře je pro ně samozřejmostí.

Ovoce a zelenina je dětem nabízena během celého dne i mimo dobu svačiny. Tekutinu (vodu, neslazený čaj) si děti doplňují samy dle potřeby, ale i řízeně v pravidelných časových intervalech.

Na oběd se opět všechny děti se sejdou v jídelně, společně se přivítáme a pozdravíme. Stolování probíhá následujícím způsobem:

  • děti jsou rozděleny u stolů podle věku (podle skupinek, ve kterých pracují i během dne)
  • děti si samy doplňují vodu a čaj do kelímků, samy si přichystají příbory, židli
  • starší děti si samy servírují polévku i druhé jídlo, mladším dětem pomáhají paní učitelky
  • všechny děti si použité nádobí samy odnáší na domluvené místo, uklidí si po sobě případné nečistoty na jídelním místě, uklidí si židli

Vedeme děti k samostatnosti, zodpovědnosti a pořádku.

Více informací ohledně stravy v Univerzitce obecně naleznete na stránce STRAVA.

DIVADLO KORÁB v Univerzitce

V úterý 13. 9. 2022 navštívilo Univerzitku DIVADLO KORÁB s představením SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ!

OSLAVA NEROZENIN

V úterý 13. 9. 2022 proběhla v Univerzitce lednová OSLAVA NAROZENIN! Oslavencům přejeme ještě jedou všechno nejlepší!

Univerzitka v KNIHOVNĚ

V rámci TERÉNNÍ STŘEDY jsme se ve středu 14. 9. 2022 zúčastnili výukového programu KNIHOVNICKÁ LEKCEKNIHOVNĚ!

NETRADIČNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY v Univerzitce!

V úterý 20. 9. 2022 proběhly v Univerzitce vstupní NETRADIČNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY!

Tato akce se koná vždy na začátku a konci školního roku! Rodiče a děti si společně prochází školku a plní úkoly, které čekají všechny děti u zápisu do prvních tříd! Současně rodiče sledují pokrok dětí v oblasti rozumové, sluchové, grafomotorické atd.!

Arboretum a výstava motýlů

V rámci TERÉNNÍ STŘEDY jsme 21. 9. 2022 navštívili ARBORETUM MENDELU a právě probíhající VÝSTAVU MOTÝLŮ!

HRA NA NÁSTROJ

Jako velký nadstandard nabízíme každé středeční odpoledne INDIVIDUÁLNÍ HRU NA HUDEBNÍ NÁSTROJ.

Děti (jejich rodiče) si mohou zvolit, zda se budou seznamovat se základy hry na flétnu nebo klávesy.

V průběhu celého středečního odpoledního bloku se jedna paní učitelka vždy věnuje postupně individuálně jednomu dítěti, společně poznávají noty, pracují na správném dechu, seznamují se se základy hry na jimi zvolený nástroj a pomalými kroky si individuálním tempem osvojují písně z not.

Pro rodiče je velikou výhodou, že nemusí děti po školce nikam jinam vozit na kroužky, vše se odehrává přímo v Univerzitce.

Divadlo KEJKLE v Univerzitce

Ve čtvrtek 22. 9. 2022 navštívilo Univerzitku DIVADLO KEJKLE s představením POHÁDKY O KŮZLÁTKÁCH!

NOČNÍ UNIVERZITKOVÁNÍ

V pátek 23. 9. 2022 proběhlo ZÁŘIJOVÉ NOČNÍ UNIVERZITKOVÁNÍ!

Tentokrát jsme pro večerní program před přespáním opustili školku a vyrazili DO KINA!

Každý měsíc čeká naše děti noční přespání ve školce! Páteční večer, kdy se akce uskutečňuje, je plný zábavy a dobrodružství! Vždy je vše motivováno do jednoho tematického celku, ze kterého vychází všechny plánované činnosti.

Rodiče tak mají čas pro sebe nebo naopak vyrazí na návštěvu k přátelům a jako vždy vědí, že se jejich děti ve školce opět dobře baví!

CANISTERAPIE

V pondělí 26. 9. 2022 proběhla v Univerzitce zářijová CANISTERAPIE!

Hodinová canisterapeutická lekce čeká v naší školce pro všechny děti PRAVIDELNĚ JEDNOU MĚSÍČNĚ! Tato akce je zahrnuta v rámci školkovného, rodiče nic navíc platit nemusí!

Univerzitka na LIPCE

V úterý 27.9. 2022 jsme s zúčastnili výukového programu BABIČČINA ZAHRÁDKA na pracovišti LIPKA – ROZMARÝNEK v Jundrově!

DÝŇOVÝ DEN v Univerzitce

Výukové téma POHÁDKY ZE ZAHRÁDY jsme v Univerzitce zakončili ve čtvrtek 29. 9. 2022 speciálním DÝŇOVÝM DNEM!

Více fotek z dění ve školce v měsíci ZÁŘÍ 2022 naleznete na našem FACEBOOKU.

, , , , ,

Související články