Scházení dětí
-
ranní hry a individuální činnosti

Ranní kruh a ranní cvičení
-
společné pozdravení, motorika mluvidel, jazyková výchova, pohybové hry, zdravotní cvičení, jóga, relaxace

Didakticky zacílené činnosti
-
Každý den činnosti výtvarné, hudební, dramatické, literární, přídovědecké, apod. Vše motivováno danným týdenním tématickým plánem. Záměrné i spontánní učení, plnění výchovných a vzdělávacích cílů, práce individuální i ve skupinách

Dopolední svačina
-
sebeobsluha, hygiena

Pobyt venku
-
příprava na pobyt venku, vycházky po okolí, činnosti probíhající na zahradě

Oběd
-
hygiena, sebeobsluha během stravování, příprava na odpočinek, odchod dětí

Odpočinek
-
hygiena, spánek dle individuálních potřeb, poslech pohádek a relaxační hudby

Odpolední svačina
-
hygiena, sebeobsluha během svačiny

Odpolední zájmové činnosti
-
odpolední blok výukových činností, vedeno studentkami Pedagogické fakulty MU

Volná hra, předávání dětí
-
individuální hry, dokončení rozdělaných činností, pobyt na zahradě