ŠKOLKA UNIVERZITKA - už jste o nás slyšeli?

ŠKOLKA UNIVERZITKA – už jste o nás slyšeli?

KDO JSME MY A KDO JE UNIVERZITKA?

Soukromá mateřská škola Univerzitka, která se nachází v rodinném domě se zahradou, ve velmi klidném prostředí v blízkosti vily Tugendhat, Schreberových zahrádek a Lužáneckého parku, je otevřena od července roku 2015 a založily jsme ji my, v tu dobu velmi mladé slečny, se zkušenostmi ze státních i soukromých předškolních zařízení.

Obě jsme měly vždy sen vybudovat vlastní soukromou mateřskou školu, která bude pracovat tak, jak předškolní zařízení pracovat má, a která bude dětem a rodičům nabízet i něco navíc. Považujeme za štěstí, že jsme se společně potkaly, že si vyhovujeme ve všech směrech a že máme stejný cíl. Společně pracujeme na tom, aby Univerzitka byla, dle našeho motta, prvním správným krokem do života všech dětí a aby byla tím nejlepším, co mohou rodiče svým dětem nabídnout.

Díky aprobaci pro předškolní vzdělávání a pro 1. stupeň základní školy jsme obě plně kvalifikované pro práci s předškolními dětmi, proto naše zařízení není jen hlídání dětí, ale připravujeme naše děti na další stupně vzdělávání.

Tím, že nejsme školkou jednostranně zaměřenou, nabízíme dětem rozmanitý program, ve kterém jsou zastoupeny všechny složky výchovy (hudební, dramatická, pohybová, výtvarná, literární, jazyková apod.).

Úzce spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity a nabízíme tak i možnost studentkám, aby si u nás vyzkoušely práci s dětmi a pod naším vedením se zdokonalovaly.

Mimo výchovně vzdělávacího programu, který u nás vychází z vlastního ŠVP, pořádáme už od prvního roku provozu několik mimoškolních akcí navíc. Děti i rodiče se tak mohou každý rok těšit na Netradiční třídní schůzky (stanoviště, na kterém se rodiče sami přesvědčí o pokroku svých dětí), Podzimní slavnost (tematická akce na zahradě školky), Vánoční a Velikonoční dílničky (výroba dekorací), Vánoční a Jarní besídka (představení, které si děti nacvičily pod naším vedením pro rodiče), apod.

Pro rodiče pořádáme už třetím rokem tzv. Školku pro dospělé, kdy do Univerzitky zveme jednou měsíčně odborníky různého odvětví (lékaři, psychologové, terapeuti, …) a společně se během workshopu dozvídáme nové informace. Během těchto společných večerů rostou mezi rodiči přátelské vztahy a nás těší pozorovat, když se rodiče domluví a jedou např. na společnou dovolenou.

Každý třetí pátek v měsíci pořádáme ve školce Noční Univerzitkování, kdy je pro děti ve školce připraven zábavný tematický program a následné přespání do sobotního rána.

Snažíme se jméno Univerzitky využít mimo jiné i pro charitativní účely a od roku 2016 pořádáme pravidelné sbírky pro Nadaci Krtek spadající pod Dětskou nemocnici Brno.

Třetím rokem už pojedeme na Školku v přírodě do Vizovic a letos se navíc chystáme k moři. Vše za podpory rodičů, kteří si nás váží, kteří nás respektují a kteří nám dávají najevo, že jsou šťastní, že jejich děti chodí právě do Univerzitky.

UNIVERZITKA je prvním správným krokem do budoucího života všech dětí a nabízí velmi členitý, avšak vyvážený program, který je přizpůsoben každému jedinci individuálně. Vycházíme z potřeb dětí a pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Dětem je k dispozici pestrá nabídka dopoledních výchovných a vzdělávacích aktivit a odpoledních volitelných činností. Stále je však ve školce dostatek času na spontánní hry, které děti v tomto věku nejvíce potřebují a které je přirozeně rozvíjí.

Naší filozofií je být takovým předškolním zařízením, které ukáže dětem správný směr do jejich budoucího života. Pomocí hry v dětech přirozeně probouzíme schopnost tvořivého myšlení a nabízíme jim možnost vlastní seberealizace. Vše v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a navíc za neustálé spolupráce dětí, učitelů a rodičů.

Prostory naší mateřské školy jsou velmi rozmanité a nabízí tak dětem možnost využít našeho členitého avšak vyváženého programu.

V přízemí budovy se nachází šatna, kuchyně pro přípravu a výdej jídla, jídelna, oddělená lehárna sloužící také jako relaxační místnost a sociální zařízení.

Do prvního patra je situována prostorná herna pro spontánní, didaktické, pohybové, hudební a dramatické hry a činnosti, dále místnost určená pro didaktické činnosti u stolečků a jako ateliér pro výtvarné aktivity, sociální zařízení se sprchou a kancelář.

Z prvního patra je možný vstup na terasu, která je využívaná jako letní výtvarný ateliér.

Venkovní prostory mateřské školy se dělí na přední a zadní zahradu. Obě slouží jako prostory pro environmentální výchovu a jako místo odpočinku a her dětí.

Výchovné a vzdělávací činnosti probíhají ve školce ve čtyřech rovinách:

1. Kvalitní péče

 • kvalifikovaný personál – pedagogický personál s aprobací pro předškolní vzdělávání a pro 1. stupeň ZŠ
 • individuální přístup – volba metod a postupů v souvislosti s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem dítěte
 • profesionální přístup – vzdělávání pedagogických pracovníků je neustále doplňováno dalšími druhy školení
 • práce v malých skupinách – maximálně 15 dětí ve skupině, možnost dalšího členění do menších skupin dle potřeb dětí
 • péče o děti od 2,5 let – kvalifikovaný personál (autorizační zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69 – 017 – M))
 • práce v souladu s RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – kurikulární dokument
 • práce podle ŠVP – Školní vzdělávací program, vychází z RVP PV (k nahlédnutí v MŠ)
 • příprava dětí na základní vzdělávání – počáteční příprava pro předškoláky
 • příprava dětí na budoucí život – sociální učení, rozvoj charakteru a volních vlastností
 • týdenní hodnocení činností – společně s dětmi na konci každého týdne
 • roční hodnocení – MŠ koresponduje s cíly stanovenými na začátku roku
 • diagnostika dětí – vstupní, průběžná, výstupní, diagnostika výtvarného projevu (součástí individuálního portfolia dětí)

2. Všestrannost programu

 • členitý program a prostor – přizpůsobivost prostoru jednotlivým složkám programu
 • zastoupení všech složek výchovy – výtvarná, hudební, pohybová, dramatická, řečová, rozumová
 • terapeutická dopoledne – arteterapie, psychoterapie, cannisterapie
 • logopedická prevence – motorika mluvidel a jazyka, řečová výchova
 • environmentální vzdělávání – využívání zahrady školky pro učení, pozorování i odpočinek
 • zdravotní cvičení – každodenní cviky na procvičení klenby nohy, využívání gymnastických míčů, overballů, …
 • grafomotorika – cvičení spojená s diagnostikou kresebného projevu
 • relaxační cvičení – jóga, antistresová rozcvička, činnosti propojené s relaxační hudbou
 • práce ve skupinách – práce v heterogenních i homogenních skupinách podle potřeb dětí a daného programu
 • samostatnost během stolování – dodržování domluvených postupů, samostatná příprava pokrmů, úklid po sobě
 • pestrá nabídka zájmových kroužků – hra na nástroj, malovaná písnička, anglický jazyk, logopedie, …
 • anglický jazyk – výuka jazyka dvakrát týdně, další herní aktivity v anglickém jazyce

3. Spolupráce s rodiči

 • ŠKOLKA PRO DOSPĚLÉ – semináře a workshopy vedené pro rodiče s odborníky různého odvětví
 • pravidelné konzultace – individuální rozhovory o průběhu vývoje dětí nad portfoliem dítěte
 • rodinné a přátelské prostředí – jsme městskou školkou venkovského charakteru
 • týmová práce – učitel – žák, učitel – učitel, učitel – rodič, žák – rodič, žák – učitel
 • dlouhodobé projekty rodičů a dětí – více informací ve školce
 • společné akce rodičůspolečné návštěvy vináren, večeře, apod.
 • společné akce rodičů a dětídrakiády, slavnosti, dílničky (více informací ve školce)
 • školka v příroděletní 3 denní pobyt dětí v přírodě
 • foto a video dokumentace zaznamenávání činností ve školce i dalších akcí
 • zábavné třídní schůzky – rodiče se samy přesvědčí, jak jejich děti postupují ve vývoji

4. Spolupráce s odborníky a externími institucemi

Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí ve škole – při všech činnostech. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují. Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy jedince. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně, hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Také snažíme zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních i relaxačních.

Cíle plníme průběžně již od ranních hodin. Součástí vzdělávání jsou školní i mimoškolní akce, které cíleně obohacují, zpestřují a doplňují vzdělávací proces s dětmi. Velmi velký přínos má pro rozvoj osobnosti spolupráce s nejrůznějšími institucemi a organizacemi. Vzdělávání dětí v mateřské škole realizujeme prostřednictvím třídního vzdělávacího plánu, který je zpracován v návaznosti na ŠVP.

Dopolední činnosti jsou realizovány pod vedením zkušených pracovnic s aprobací předškolního vzdělávání. Odpolední aktivity, které jsou nabízeny navíc a doplňují dopolední výchovně vzdělávací činnost, realizují studentky pedagogické fakulty v rámci praxe a získávání zkušeností.

Letošní rok je pro nás velmi zlomový, protože se nám ve velké míře vrací to, na čem jsme celé dva roky tvrdě pracovaly. Děti nechtějí chodit domů, rodiče nás nutí vymýšlet další akce v rámci Školky pro dospělé a my máme ještě mnoho plánů, jak Univerzitku posouvat dále.

Jsme šťastné, že je Univerzitka tím pravým místem nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče.

 Vaše Eva a Bára

Související články